Tidslinje i forløbet om åben scene

Tidslinje i forløbet om åben scene


12.04.2012

Kulturministeriet inviterede i efteråret 2011 Københavns og Frederiksberg Kommuner, Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Scenekunstnere Uden Scene samt Københavns Teater til drøftelser med henblik på at opfylde den politiske aftale fra juni 2011 om etablering af en åben scene i hovedstadsområdet. Disse møder mundede ud i, at partierne bag aftalen i december 2011 traf beslutning om at bede Københavns Teater om at fremkomme med forslag til placering af den åbne scene inden for Københavns Teaters organisatoriske rammer.


Kulturministeren anmodede således i brev af 19. december 2011 Københavns Teater om at komme med forslag om etablering af en åben scene i Københavns Teaters regi.

Kulturministerens brev af 19. december 2011


Københavns Teaters bestyrelse besluttede den 13. marts 2012 at komme med forslag om, at det nuværende teater Republique fortsatte som både åben scene og producerende teater.

Forslaget blev fremsat efter at Københavns Teater havde drøftet forskellige modeller for en åben scene med Republique og Nørrebro Teater, hvis scener indgik i de forskellige modeller, med Scenekunstnere uden Scene, Uafhængige Scenekunstnere og Statens Kunstråds Scenekunst-

udvalg. Denne proces har blandt andet involveret, at Københavns Teaters bestyrelse har mødtes med disse parter for at få deres vurdering af mulighederne, inden bestyrelsen traf beslutning om, hvad Københavns Teater ville foreslå.


Københavns Teater sendte den 13. marts forslaget til kulturministeren, og det er drøftet med de kulturpolitiske ordførere på møde den 29. marts.

Københavns Teaters brev af 13. marts 2012


Kulturministeren har i brev af 3. april tilkendegivet, at der blandt ordførerne var enighed om ikke at bruge forslaget som løsning. Ministeren beder i stedet Københavns Teater om et nyt forslag til åben scene, i form af en selvstændig åben scene, der ikke har egenproduktion. Forventningen er, at scenen findes blandt de biscener, som teatrene under Københavns Teater råder over.

Kulturministerens brev af 3. april 2012


Ministeren beder om, at Københavns Teater snarest muligt melder tilbage, hvornår det vil være muligt for KbhT at sende det nye forslag. Det er hensigten, at et nyt forslag kan være klart i løbet af en måneds tid for at sikre, at sagen kan være landet endeligt inden sommerferien.


Som Københavns Teater ser det, er de to muligheder, der står tilbage, Nørrebro Teaters Frederiksbergscenen (tidl. Rialto) eller Republiques Lille Scene (tidl. Dansescenen). Det er vigtigt for Københavns Teater, at mulighederne igen drøftes med de berørte teatre og repræsentanter for brugerne af en åben scene, og at de enkelte parter får mulighed for at bidrage med deres synspunkter som en del af beslutningsgrundlaget. Københavns Teaters bestyrelse har møde den 14. maj, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om hvilket forslag Københavns Teater vil komme med til politikerne.


Københavns Teater arbejder videre med de to muligheder efter følgende procesplan:


23.4.  Møde med deltagelse af Nørrebro Teater, Republique, Scenekunstnere uden Scene og Uafhængige Scenekunstnere om de to mulige scener.


På mødet 23.4. blev scenen Planeten i HUSET i Magstræde vendt som en alternativ model, der er fremkommet efter drøftelse med Københavns Kommune. Planeten er en black box-scene med fleksibel publikumsopbygning med op til ca. 140 pladser, egen foyer med bar, toiletter samt skuespillergarderobe. HUSET ejes og drives af Københavns Kommune, som en selvstændig enhed med ledelse og personale der referer til forvaltningens direktion.

Københavns Kommune og HUSET stiller sig umiddelbart åbne overfor at indgå en lejeaftale med Københavns Teater for perioden 1. oktober til 1. maj i hver sæson for 4 sæsoner fra 2013/14. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at man kan blive enige om de nærmere vilkår.

Ved en leje på 4000 kr. pr. dag i 7 måneder vil lejen af Planeten i HUSET pr. sæson udgøre ca. 870.000 kr. Dette vil dække driftsudgifterne forbundet med brug af scenen.

På baggrund af tilkendegivelser fra parterne ved mødet har Københavns Teater vurderet, at løsningen er uhensigtsmæssig i forhold til de beskrevne behov, ligesom modellen ikke lever op til de forudsætninger, kulturministeren har fastsat for den stillede opgave. Modellen indgår således ikke som en del af høringen over mulighederne for en åben scene i Københavns Teaters regi.


24.4.  Skriftlig høring af Nørrebro Teaters og Republiques ledelser og Scenekunstnere uden Scene / Uafhængige Scenekunstnere over de to mulige modeller som åben scene: Frederiksbergscenen eller Lille Scene. Der er høringsfrist d. 2. maj. 2012.


Oversigt over økonomi knyttet til de to scener i dag (som ønsket i ministerens brev) er udarbejdet i samarbejde med Nørrebro Teater og Republique. Dokumentet er opdateret ifm. teatrenes høringssvar.


Høringsvar fra Nørrebro Teater, Republique og Scenekunstnere uden Scene / Uafhængige Scenekunstnere kan læses nedenfor.


De relevante dokumenter kan læses her:

Modeller for Åben Scene


Faste drifts- og produktionsrelaterede omkostninger for hhv Frederiksbergscenen og Lille Scene


Budgetter for de to modeller


Høringssvar Nørrebro Teater


Høringssvar Republique


Høringsvar Scenekunstnere Uden Scene og Uafhængige Scenekunstnere


14.5.  Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om det nye forslag til åben

      scene, Københavns Teater vil afgive til kulturministeren.


Når Københavns Teater har afleveret forslaget til kulturministeren, er det aftalt, at Kulturministeriet vil tage stilling til inddragelse af andre relevante parter, herunder Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, inden forslaget forelægges politikerne.


Brevene om åben scene kan også ses her:

Kulturministerens brev af 19. december 2011

Københavns Teaters brev af 13. marts 2012

Kulturministerens brev af 3. april 2012