Analyse af integration af billetsystemer

Analyse af integration af billetsystemer


11.02.2011

Det Kongelige Teater anvender med virkning fra sæson 2010/11 ligesom Københavns Teater ENTA. De øvrige teatre i hovedstadsområdet uden for Københavns Teater varetager deres billetsalg inden for rammerne af organisationen Teaterbilletter.dk. Disse teatre anvender enten BILLETnet eller Billetten.


Fordi teatrene ikke længere anvender samme billetsystem, og fordi Københavns Teater har ønsket at udnytte en række nye anvendelsesmuligheder og funktioner i ENTA (bl.a. kundernes mulighed for selv at vælge teatersæde) er det hidtidige abonnementssamarbejde mellem teatrene under hhv. Teaterbilletter.dk og Københavns Teater ophørt med virkning fra sæson 2010/11.


I det omfang det er praktisk og økonomisk hensigtsmæssigt ønsker Københavns Teater at fremme det videst mulige samarbejde med såvel Det Kongelige Teater som teatrene under Teaterbilletter.dk. For så vidt som et sådant samarbejde er teknologisk funderet skal de hermed forbundne løsninger være robuste og økonomisk forsvarlige.


Forudsætningen for en eventuel etablering af en tværgående IT-baseret krydssalgssordning er, at de forskellige billetsystemer, dvs. pt. systemer hos ENTA, BILLETnet og Billetten kan integreres på en for kunder og teatre hensigtsmæssig måde.


Med dette udgangspunkt har Københavns Teater iværksat et analysearbejde, der har til formål at afdække og beskrive:


Hvordan de nævnte billetsystemer kan integreres på den beskrevne måde

Med hvilken tidshorisont en integration kan implementeres

Hvilke omkostninger, der vil være forbundet med udviklingen og ibrugtagningen af integrationen

Konsekvenserne, hvis en eller flere af de involverede parter skifter billetsystem

Kommissoriet for analysen kan læses her. pdf


Analysen er afgrænset til at omfatte de primære parter i det hidtidige abonnementssamarbejde og de billetsystemer, de pt. anvender. Københavns Teater anerkender, at der findes andre billetsystemer og firmaer, som håndterer et stort billetvolumen herudover. Hensigten med analysen har imidlertid ikke været at belyse integrationer af billetsystemer generelt eller mulige fremtidige konstellationer, men at tage afsæt i den helt konkrete situation, der gør sig gældende for Københavns Teater og vores vigtigste samarbejdspartnere i forhold til billetsalget i hovedstadsområdet hos Teaterbilletter.dk og Det Kgl. Teater.


Analysen er udført af Scient Data og kan læses her: pdf / word


Da analysen i høj grad baserer sig på oplysninger af forretningsmæssig karakter er disse efter aftale med de firmaer, der har været inddraget i analysen, udeladt i den version af rapporten, der offentliggøres.


Yderligere spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Jette Hyldal Deichmann på tlf.: 24 78 62 20.